top of page

TIETOSUOJASELOSTE 

Tämä on Pitopalvelu Tarja Lehtosen tietosuojaseloste. Käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja 
EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja ja Suomen kansallisen tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 
Laadittu 22.5.2018. Viimeisin muutos 22.05.2018. 

1. Rekisterinpitäjä 
Pitopalvelu Tarja Lehtonen, Viljamaantie 20, 19700 SYSMÄ. y-tunnus 1954192-3 (myöh. 
rekisterinpitäjä) 

2. Yhteyshenkilö 
Tarja Lehtonen, tarja.lehtonen@phnet.fi, puh. 040 764 8304. 

3. Rekisterin nimi 
Asiakas-, markkinointi- ja sopimusrekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
Oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on suostumus, oikeutettu etu tai sopimus, jossa 
rekisteröity on osapuolena. 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten: 
• yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpito ja tilausten hoito 
• rekisterinpitäjän palvelujen tarjoaminen ja tuottaminen asiakkaille 
• sopimusten mukainen palveluiden laskutus ja maksujen valvonta 
• markkinointikirjeet vakioasiakkaille 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö 
Rekisteri voi sisältää seuraavia kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja: 
henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, organisaatio, henkilön asema 
organisaatiossa, www-sivuston osoite, asiakasnumero, viitetiedot, laskutustiedot sekä palvelun 
tilaukseen tai asiakassuhteeseen liittyvät lisätiedot. 

Tietoja säilytetään vain sen aikaa, kun on asiakassuhteen hoitamisen kannalta 
tarkoituksenmukaista tai se perustuu mm. kirjanpitolakiin tositteiden säilyttämisestä. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään henkilökohtaisesti, 
sähköpostitse, puhelimitse, www-sivuston tai sosiaalisen median kautta tulleiden yhteydenottojen 
kautta. Henkilötietoja voidaan lisäksi kerätä, tallettaa ja päivittää rekisterinpitäjän toimesta 
palveluiden varaus- ja toteutusprosessin yhteydessä sekä Väestörekisterikeskuksen tai muun 
osoite-, päivitys-, ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille: 

• Wixin Shout Out uutiskirjetyökalu 

Tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta 
EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin uutiskirjetyökalun osalta. Rekistereihin 
kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai 
markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien 
mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on 
suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Käsittelemme henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen ja Suomen kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla 
käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Järjestelmässä sijaitsevaan rekisteriin on 
käyttöoikeus vain niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat kyseessä olevia tietoja työtehtävissään. 
Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muilla teknisillä keinoilla 
suojattuja. Henkilökuntaa koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus. Paperiaineistoa säilytetään 
lukituissa tiloissa. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia henkilötietoja rekisteriin on 
tallennettu ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon 
täydentämistä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti. 
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 
Tarkastuspyynnössä asiakkaan tulee ilmoittaa nimensä, yhteystietonsa ja puhelinnumeronsa. 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen 
rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-
asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa 
kuten oikeus kieltää tietojen luovuttaminen suoramarkkinointia, etämyyntiä tai muuta mainontaa 
varten. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi 
pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. 

bottom of page